Sv. Fabijan, papa i mučenik; ili: Sv. Sebastijan, mučenik
#Evanđelje: Mk 3, 13-19

Pozva koje sam htjede da budu s njim.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.
Riječ Gospodnja.

SLAVA TEBI KRISTE!